Kleuteronderwijs

Goed kleuteronderwijs zorgt voor meer gendergelijkheid, werkt de opgelopen achterstand van kansarme kinderen weg en zorgt voor meer slaagkansen in het lager en middelbaar onderwijs. Daarom zet ook Cunina in op kleuteronderwijs vanaf zeer jonge leeftijd.

Brazilie kinderen kleuterklas

Kleuteronderwijs

Meer dan 175 miljoen kinderen – wereldwijd ongeveer de helft van de kleuters zijn niet ingeschreven in het kleuter-onderwijs. Dat blijkt uit een mondiaal rapport over voorschools onderwijs van de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef van begin 2019. De toestand is het slechtst in de lage-inkomenslanden. Slechts een op vijf jonge kinderen is er ingeschreven in het kleuteronderwijs.

Unicef waarschuwt dat deze kinderen hiermee mogelijk met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Naar schatting tweehonderd miljoen kinderen wereldwijd zouden hun potentieel niet ten volle benutten doordat ze in armoede leven, ondervoed zijn en in een onvoldoende stimulerende omgeving vertoeven. Goed kleuteronderwijs zorgt voor meer gendergelijkheid, werkt de opgelopen achterstand van kansarme kinderen weg en zorgt voor meer slaagkansen in het lager en middelbaar onderwijs.

Kleuteronderwijs staat nochtans niet bepaald hoog op de agenda van overheden in onderontwikkelde landen. In 2017 ging wereldwijd gemiddeld 6,6 procent van de nationale onderwijsbudgetten naar kleuteronderwijs. In bijna veertig procent van de onderzochte landen gaat zelfs minder dan twee procent van de onderwijsbudgetten naar kleuteronderwijs.

Ook wordt kleuteronderwijs nog te vaak beschouwd als enkel het opvangen van jonge kinderen, terwijl zij juist in deze vormende jaren veel nood hebben aan het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens.

Cunina en kleuteronderwijs

Wij merken dat kinderen in hun verdere loopbaan op school veel baat hebben aan kleuteronderwijs. Daarom blijven wij ons als Cunina inzetten om kinderen al op zeer jonge leeftijd te laten kennismaken met onderwijs, zodat hun kansen om te ontsnappen aan kansarmoede aanzienlijk worden verhoogd. En daar is het ons allemaal om te doen: een betere toekomst creëren voor kinderen in het Zuiden.

Lager onderwijs

Ondanks de opname van het fundamenteel recht op kwaliteitsvol basisonderwijs in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en in het Kinderrechtenverdrag (1989) kunnen bijna een miljard mensen hun naam niet lezen en schrijven en gaan wereldwijd 93 miljoen kinderen niet naar school, aldus de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

Haiti Mombin Crochu Notre Dame lagere School

Lager onderwijs

Vier op vijf ongeschoolde kinderen leven beneden de Sahara of in Zuid-Azië. Een ander opmerkelijk verschil betreft de scholingsgraad van de meisjes: er zitten minder meisjes dan jongens op de schoolbanken. Dit onevenwicht is ook terug te vinden bij de volwassenen: wereldwijd bestaat twee derde van de analfabeten uit vrouwen. Weeskinderen die hun ouders verloren aan aids vormen eveneens een belangrijke groep kinderen die niet naar school gaat.

Onderwijs is echter de beste investering voor de samenleving. Het zorgt ervoor dat kinderen op eigen kracht kunnen ontsnappen aan de armoede waarin ze werden geboren én het voorkomt dat ze ten prooi vallen aan gevaarlijke kinderarbeid en uitbuiting. Op de lagere school leren kinderen lezen, schrijven en rekenen: vaardigheden die hen later helpen op de arbeidsmarkt.

Cunina en lager onderwijs

In onze partnerlanden Nepal, Oeganda, Zuid-Afrika, de Filipijnen, Haïti, Brazilië en Peru is basisonderwijs in principe gratis, maar in de praktijk moeten ouders vaak wel allerlei extra kosten ophoesten die ze met moeite of helemaal niet kunnen betalen. Zo moeten ze onder meer betalen voor een schooluniform, schoolboeken en schrijfgerief. Kwalitatieve privéscholen zijn nog veel duurder. Ouders met weinig geld kunnen zich dit al helemaal niet veroorloven.

Dankzij het Cuninapeterschap worden de schoolkosten van onze petekinderen volledig of gedeeltelijk vergoed. In landen als Peru en de Filipijnen bijvoorbeeld is de maandelijkse peterschapsbijdrage meestal onvoldoende om alle kosten te dekken. De ouders moeten in dit geval zelf nog bijdragen. In het binnenland van Haïti of Zuid-Afrika daarentegen kunnen we wel alle schoolkosten betalen en blijft er maandelijks geld over. Dit restgeld gebruikt Cunina voor de financiering van educatieve projecten in haar partnerscholen.

Ongeveer zeventig procent van onze petekinderen zijn meisjes. Deze positieve discriminatie is nodig om het evenwicht tussen jongens en meisjes op school te herstellen.

Hoger onderwijs

Het financieren van een hogere opleiding is vaak een pak duurder en allesbehalve vanzelfsprekend. Als een petekind na het afronden van de middelbare school heel graag wil verder studeren, moet er dus grondig bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Hogere studie Afgestudeerd petekind Filipijnen 2019

Hoger onderwijs

De peterschappen van Cunina lopen in principe tot en met het middelbaar onderwijs. Getalenteerde petekinderen de kans geven om daarna nog een hogere opleiding te volgen is vooral een kwestie van maatwerk. Diverse factoren spelen hierbij een rol. De belangrijkste is natuurlijk de kostprijs van de studie die de jongere wil volgen. Maar het is ook essentieel dat de jongere in een regio blijft waar hij of zij kan opgevolgd worden door een Cuninaverantwoordelijke ter plaatse.

Er zijn peetouders die de hogere studies van hun petekind absoluut willen betalen en naast hun maandelijkse bijdrage extra giften naar Cunina storten. Maar het is vanzelfsprekend dat niet alle peetouders hiervoor de nodige financiële middelen hebben. Het cuninastudiefonds in dan ook meer dan noodzakelijk om studenten, die zonder steun gedoemd zijn om hun talenten niet te kunnen ontwikkelen, de kans te geven hun dromen waar te maken.

Wil jij een student steunen bij het volgen van een hogere studie met een vrijwillige bijdrage? Dat kan door een gift te doen.

Vakopleidingen

Wie een vak beheerst, kan een beroep uitoefenen. En dat maakt vaak het verschil in een kansarme regio.

Vakopleidingen allereerste foto 1e kadertje Vakopleidingen

Vakopleidingen

In heel wat regio’s waar Cunina actief is, is de kansarmoede zo groot en het onderwijsniveau zo laag dat jongeren na de lagere school hun heil gaan zoeken in de grote stad. Soms om een baan te zoeken, in andere gevallen om er een opleiding te volgen. Er zijn ouders die hun laatste geld uitgeven en zelfs leningen aangaan om hun kind te laten studeren. Soms lukt het een kind om af te studeren en werk te vinden. Helaas kennen we bij Cunina evenveel verhalen van ouders die compleet blut achterbleven, terwijl het kind geen goede resultaten behaalde of halverwege de opleiding moest stoppen omdat het geld op was. Jongeren die vluchten naar de stad op zoek naar een beter leven, belanden hierdoor meestal in een uitzichtloos bestaan van slecht betaald werk.

Om deze vlucht van jongeren naar de stad tegen te gaan, organiseert Cunina ondersteunende vakopleidingen. De vakopleidingen kiezen we op basis van de behoeften en mogelijkheden in de regio. Samen met de plaatselijke gemeenschappen overleggen we welke opleidingen de meeste kans van slagen hebben. In Oeganda en Zuid-Afrika worden deze geïntegreerd in het lessenpakket van alle leerlingen, zodat iedereen kan profiteren van deze extra mogelijkheid om de kans op werk te vergroten.

In Nepal is het mogelijk om voortgezette vakopleidingen te volgen. Zo krijgen jongeren, die hun middelbaar met succes hebben afgerond, de kans om verder te studeren en een certificaat te behalen in een bepaald vak, zodat ze klaar zijn om een beroep uit te oefenen. Ze vinden dan makkelijker een baan dichter bij huis of kunnen aan de slag als kleine zelfstandige en hoeven ze dus niet te verhuizen naar de stad. Deze voortgezette vakopleidingen zijn vaak van korte duur en kunnen - met uitzondering van de opleiding 'assistent-verpleegkundige' - niet gesteund worden via een persoonlijk peterschap. Wil je een van de andere vakopleidingen in Nepal steunen, dan kan dit door een gift te doen.